عبارت قسمت
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   اصل شايسته سالاري در سيره ي عدل علوي  
  2   نظارت و پي گيري امور به منظور اجراي عدالت  
  3   مبارزه مستمر و جدي با فساد مالي، پيش شرط اجراي عدالت ...  
  4   نحوه برخورد با متخلفان، راهي به سوي آماده كردن جامعه ...  
  5   مقابله با تبعيض، راهكار اصولي عدالت اجتماعي  
  6   رعايت تساوي حقوق، سيره عملي عدل علي  
  7   تاثيرناپذيري كارگزاران نظام حكومتي در برابر پست و مقام...  
  8   عطوفت و مهرباني نسبت به مردم در حكومت عدل علي  
  9   توجه به زيردستان و رسيدگي به امور فقرا و درماندگان...  
  10   ترويج فرهنگ مشاركت عمومي، راهكار اجراي عدالت عمومي و ...