عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   قوانين انساني  
  2   من چنينم  
  3   احتراز از «من» گفتن  
  4   مطلق به وجود آمده