عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   سياست حكومت علي  
  2   تقسيم حكومت بر شهرها  
  3   نتيجه اين سياست  
  4   چند نمونه از سياست سركوبي ناد پرستي در حكومت امام