عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] تعداد كل:1132

رديف عنوان
  1121   حرمت همنشيني  
  1122   همنشينان بايسته  
  1123   هواي نفس  
  1124   درد پنهان  
  1125   آفت خرد  
  1126   دشمن خرد  
  1127   نشان سيه بختي  
  1128   يتيم نوازي  
  1129   دستگيري از يتيمان  
  1130   پاداش يتيم نوازي  
  1131   يقين  
  1132   فضيلت يقين