عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:62

رديف عنوان
  41   بازداشت سعيد در خانه علي  
  42   سحرگاه شب شهادت  
  43   اوضاع خانه امام پس از ضربت خوردن  
  44   وصاياي امام به فرزندانش  
  45   مجازات ابن ملجم  
  46   عبدالله زنداني عمروعاص  
  47   ماجراي ترور عمروعاص  
  48   سعيد به دنبال قطام و انتقام از او  
  49   تصميم قطام براي سفر به فسطاط  
  50   ماجراي ترور معاويه  
  51   آزادي عبدالله از زندان عمروعاص  
  52   ازدواج دروغين عبداللّه و دختر جوان  
  53   تصميم عبداللّه براي حركت به سوي كوفه  
  54   بازخواست و بازجويي از عبداللّه  
  55   محاكمه خوله در منزل عمروعاص  
  56   مشاجره قطام و خوله  
  57   قطام با پاي خود به زندان رفت  
  58   بيان حقايق پنهان شده  
  59   خبر كشته شدن لبابه و ناپديد شدن قطام  
  60   در غوط دمشق چه گذشت  
  61   ماجراي قتل لبابه و فرار قطام  
  62   ورود سعيد به فسطاط و ازدواج با خوله