عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] تعداد كل:124

رديف عنوان
  41   حقوق انساني زندانيان  
  42   رعايت حقوق مجرم حدّ خورده  
  43   عزل فرماندار براي چند كيلو گندم  
  44   اداي حق همسفر مسيحي  
  45   آزادي مردم در بيعت (حقّ انتخاب داشتن)  
  46   بيعت گليب  
  47   آزادي و شادي مردم در انتخاب رهبري  
  48   مطرح كردن حقّ انتخاب مردم  
  49   حقّ مهمان  
  50   حمايت از حقوق كارگران و مردم  
  51   دفاع از شخصيّت اجتماعي مردم  
  52   سفارش به استيفاي حقّ مردم  
  53   سفارش به مردم داري  
  54   اخلاق رهبري (روش برخورد با مردم)  
  55   اخلاق اجتماعي  
  56   حقوق اقليّت هاي مذهبي  
  57   صدور حكم به نفع يهودي  
  58   رعايت حقوق اقلّيت هاي مذهبي (اهل ذمّه)  
  59   نكوهش استاندار فارس به جهت بد رفتاري با زرتشتيان  
  60   حق باز نشستگي براي پير مرد نصراني  
  61   حقوق حيوانات  
  62   پرسش از حقوق حيوانات  
  63   رعايت حقوق حيوانات  
  64   امام و حقوق حيوانات  
  65   پرهيز از ستمكاري به حيوانات  
  66   دفاع از حقوق زن  
  67   دفاع از زن مظلوم  
  68   تحمّل مشكلات دفاع از مظلوم  
  69   رعايت احترامِ زنان دشمن  
  70   رعايت حقوق دشمن  
  71   پرداخت ديه به دشمن شكست خورده  
  72   رعايت حقوق دشمن در جنگ  
  73   عفو دشمن شكست خورده  
  74   عفو عائشه  
  75   حقوق متقابل  
  76   حقوق رهبر و ملّت  
  77   رعايت حقوق مردم  
  78   رعايت حقوق فرهنگي، سياسي  
  79   گرفتن حقّ مردم از ستمكاران  
  80   ره آورد حقوق متقابل