عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] تعداد كل:369

رديف عنوان
  41   آنها علي را با عثمان اشتباه گرفتند  
  42   پيشگوئيهاي حضرت علي در مورد سرانجام جنگ جمل  
  43   سگهاي حوأب بر عايشه پارس كردند  
  44   بروز اختلاف ميان طلحه و زبير  
  45   لشكري ده هزار نفره بدون كم و زياد خواهد آمد  
  46   ما پيروزيم و آن دو كشته مي شوند  
  47   يك هزار نفر بي كم و زياد خواهند آمد  
  48   تذكرات حضرت امير به زبير  
  49   تذكرات حضرت امير به طلحه  
  50   ابن عباس با لشكر بصره گفتگو كرد  
  51   پيشگوئي حضرت در مورد شهادت فرستاده دلاور خويش  
  52   حضرت علي زبير را متنبه كرد  
  53   سرانجام ناهنجار زبير و تأسف اميرالمؤمنين بر او  
  54   طلحه سياستمدار بوقلمون صفت  
  55   طلحه و بهانه اي ننگين و دروغ آشكار  
  56   سخنان حضرت امير بر سر جنازه طلحه  
  57   تقسيم عجيب و محاسبه دقيق بيت المال بصره  
  58   ما هم با اميرالمؤمنين بوديم انشاءالله  
  59   عفو عمومي و اعتراض لشكريان  
  60   تدبير حكيمانه اميرالمؤمنين براي امنيت شيعيانش در آينده  
  61   دو روش مختلف از حضرت امير در دو جنگ  
  62   خلاصه جريان حكمين و پيدايش خوارج  
  63   فريب مردم با قرآن  
  64   صلح تحميلي و نماينده تحميلي  
  65   سرآغاز تفرقه و پشيماني خوارج همچنانكه حضرت خبر داده بود  
  66   جلسه نهائي و فريب خوردن ابوموسي اشعري  
  67   توبيخ مردم به خاطر نافرماني از حضرت  
  68   اميرالمؤمنين به ناچار مالك را احضار كرد  
  69   پشيمان مي شويد ولي سودي نخواهد داشت  
  70   گويا مي بينم او را كه فريب خورده است  
  71   خوارج نهروان و اشتباه بزرگ دوم  
  72   اطلاع حضرت از تعداد كشته هاي جنگ قبل از جنگ  
  73   پيشگوئي حضرت در مورد موقعيت لشكر خوارج  
  74   خلاصه جنگ نهروان  
  75   آگاهي حضرت به پرچمدار دشمن در ميان كشته گان و صفات او  
  76   اخبار حضرت به عاقبت خوارج  
  77   قتلگاه آنها آن طرف است، هرگز از نهر عبور نكرده اند  
  78   فرمان پيامبر اكرم به قتل ذي الثديه و نافرماني شيخين  
  79   پيشگوئي پيامبر اكرم در مورد خوارج نهروان  
  80   آنها به زودي برمي گردند