عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] تعداد كل:193

رديف عنوان
  41   سوره زمر  
  42   سوره غافر  
  43   سوره فصلت  
  44   سوره شوري  
  45   سوره زخرف  
  46   سوره دخان  
  47   سوره أحقاف  
  48   سوره محمّد  
  49   سوره فتح  
  50   سوره ق  
  51   سوره ذاريات  
  52   سوره طور  
  53   سوره نجم  
  54   سوره قمر  
  55   سوره رحمن  
  56   سوره واقعه  
  57   سوره مجادله  
  58   سوره حشر  
  59   سوره صف  
  60   سوره جمعه  
  61   سوره تحريم  
  62   سوره قلم  
  63   سوره حاقه  
  64   سوره معارج  
  65   سوره جن  
  66   سوره مدثر  
  67   سوره قيامه  
  68   سوره انسان  
  69   سوره مرسلات  
  70   سوره نبأ  
  71   سوره نازعات  
  72   سوره عبس  
  73   سوره تكوير  
  74   سوره مطفَّفين  
  75   سوره انشقاق  
  76   سوره بروج  
  77   سوره أعلي  
  78   سوره غاشيه  
  79   سوره فجر  
  80   سوره بلد