عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   تجلّي شخصيت امام علي در كلام وي  
  2   شنيدن صداي وحي منزل نبي  
  3   تمايزات امام از ساير حاكمان  
  4   امير كلام بودن  
  5   سكوت به مقتضاي مصلحت  
  6   آشنايي با ادبيات واشعار عرب و تفاوت ايشان از اين حيث با پيام  
  7   دعاهاي بلند و نغز