عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   مخالفت عايشه با علي  
  2   مخالفت معاويه با علي  
  3   مخالفت طلحه و زبير با علي