عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   سيماي علي در جريان مباهله  
  2   شخصيت علي در آيه ي مباهله