عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   علي در زمان عمر  
  2   چشمه ابونيزر و بغيبغه  
  3   زيور آلات و جواهرات كعبه  
  4   مشورت علي با عمر در مورد جنگ روم و ايران  
  5   تعيين تاريخ  
  6   قضاوتهاي علي در دوران امارت عمر