عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   سخن از بيعت علي بن ابيطالب  
  2   گرد شدن در خانه علي  
  3   سخن از رايي نيكو كه مغيره زد  
  4   رايي از ابن عباس كه بر علي زد