عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   صداقت و راستي  
  3   پايبندي به عهد و پيمان  
  4   توجه به ارزش هاي انساني و فرامذهبي  
  5   نفي حيله و نيرنگ  
  6   نپذيرفتن باطل  
  7   پرهيز از تطميع  
  8   نفي خشونت و خونريزي  
  9   مقابله با تمايلات اطرافيان و متنفذان