عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   خلافت علي  
  2   صفات ظاهِري علي  
  3   برخي از فضايل علي  
  4   بيعت با علي  
  5   گسيل داشتن علي فرمانداران خود را و مخالفت كردن معاويه