عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:45

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   مفهوم حق  
  3   حقوق متقابل رهبري و امام  
  4   ويژگي هاي حقوق رهبري و مردم  
  5   حقوق رهبري بر مردم  
  6   وفاداري مردم نسبت به رهبر برگزيده ي خويش  
  7   خيرخواهي و اندرزدهي مسلمين  
  8   پذيرش و اجابت دعوت رهبري  
  9   اطاعت فرمان رهبري و انجام اوامروي  
  10   حقوق مردم بر رهبري  
  11   اندرز و خيرخواهي مسلمين  
  12   تامين مالي- اقتصادي مسلمين  
  13   رسيدگي به امور آموزش و پرورش  
  14   تهذيب و پالايش روحي- اخلاقي مردم  
  15   راهكارهاي اجراي حقوق مردم و اداره ي دولت اسلامي  
  16   لزوم مردم داري و خوش رفتاري با مردم  
  17   عفو و گذشت از لغزش هاي مردم  
  18   عدالت گستري و ايجاد نظام و عدل اسلامي  
  19   ضرورت اهتمام به جماعت مسلمين  
  20   احتياط در برابر خواسته هاي نا به جاي نزديكان  
  21   راندن افراد سخن چين و تفرقه جو  
  22   ضرورت پوشاندن بدي ها توسط زمامدار اسلامي  
  23   مشورت نكردن با زراندوزان، طمع كاران و بزدلان  
  24   دقت در انتخاب و گزينش وزيران و كارگزاران نظام اسلامي  
  25   تشويق نيكان و مجازات بدكاران  
  26   حفظ آداب و رسوم نيك گذشتگان  
  27   رايزني و مجالست بسيار با دانشمندان و فرزانگان  
  28   اداره ي سپاه اسلام و تعيين فرمانده اي شايسته  
  29   اهتمام بسيار رهبري به امور سپاهيان اسلام  
  30   رسيدگي به امر قضاوت و دادگستري  
  31   گزينش كارگزاران و عوامل اجرايي نظام  
  32   اهتمام به امور عوامل اجرائي نظام  
  33   مراقبت و نظارت بر عوامل و كارگزاران حكومتي  
  34   اداره ي امور اقتصادي و دارايي  
  35   صرف كردن ماليات و عوارض به آباداني شهرها  
  36   سهل گيري در اخذ ماليات از مردم  
  37   رسيدگي به امور بازرگانان، كسبه و تجار  
  38   مبارزه با احتكار و گرانفروشي  
  39   رسيدگي و اهتمام بسيار به امور محرومان جامعه  
  40   اداي حقوق محرومان و مستضعفان