عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:45

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   اساسي ترين اهداف و وظايف حكومت اسلامي  
  3   صفات و مشخصات رهبران  
  4   وظايف كلي رهبران در برابر ملت  
  5   خطوط اصلي وظايف  
  6   مسئله خواص و مشخصات اين گروه و وظايف رهبر در ارتباط با اين م  
  7   وظايف رهبران در مورد عيوب ملت  
  8   وزراء و مشاوران حكومت  
  9   حقوق ملت  
  10   اصول كلي  
  11   شناخت طبقات جامعه  
  12   اهداف و ماموريت هاي ارتش اسلامي  
  13   نياز كليه طبقات جامعه به يكديگر  
  14   وظايف رهبر دربرآوردن كليه حقوق طبقات جامعه  
  15   ارتش اسلامي و مسئله انتخاب فرماندهان  
  16   انتخاب فرماندهان ارتش  
  17   وظايف رهبر نسبت به ارتش و فرماندهان  
  18   مشخصات عاليترين فرماندهان ارتش  
  19   وظايف متقابل رهبر و ملت  
  20   مرجع اصلي حل اختلاف  
  21   قاضيان عدالت  
  22   نحوه تعيين و صفات قاضيان عدالت  
  23   وظايف رهبر نسبت به قاضيان عدالت  
  24   كارمندان و كارگزاران دولت  
  25   طريقه انتخاب و صفات كارمندان و كارگزاران دولت  
  26   وظيفه رهبر نسبت به كارمندان و كارگزاران  
  27   بازرسي و بازرسان كشور  
  28   ماليات و بيت المال و ماليات دهندگان  
  29   دبيران و نويسندگان مسايل دولتي و كشوري (وزيران و مشاوران عال  
  30   بازرگانان و صنعتگران  
  31   مجريان اقتصادي  
  32   نظارت مستقيم دولت بر حسن جريان اقتصاد كشور  
  33   طبقه محرومان و مستضعفان جامعه  
  34   محرومات جامعه  
  35   وظايف رهبر نسبت به طبقه محروم جامعه  
  36   دادرسي مستقيم ملت در مقابل رهبر  
  37   وظايفي كه رهبر شخصا عهده دار آنهاست  
  38   نظارت مستقيم رهبر در مسائل جاري مملكت  
  39   رهبر و مسئله خاندان و نزديكان  
  40   وظيفه رهبر در مقابل اتهامات عليه او