لست اولي


به روز غدير از براى كه مى‏گفت

به بالاى منبر نبى »لست اولى«

براى كه بود اينكه گرديد صادر

حديثى كه نقل است در »طير مثوى«

چرا كرد امرف سلام امامت

چرا اجر تبليغ شد حبّ قربى

كسى كاين فضايل مر او راست ثابت

كسى كاين دلايل در او هست مجرا

بود در امامت زهر غير سابق

بود در خلافت زهر غير اَحرى

ملاعبدالرزاق فياض لاهيجى