مولا عليست


شنيدم به فرمان حىّ قدير

على را پيمبر به روز غدير

به بالاى سر برد و با خلق گفت:

كه تا چند اين راز بايد نهفت

از آنان كه دارندم آيين و كيش

شمارد مرا هر كه مولاى خويش

پس از من بداند كه مولا عليست

ز هر كس به مولايى اولى عليست

آذر بيگدلى، لطفعلى‏بيك