شرط نماز و حج و جهاد


عيد غدير روز وداد استروز وداد و داد و سداد استدر بحر بى‏کران سعادتعيد غدير، باد مراد استاز بهر حفظ مکتب اسلامعيد غدير حرز جواد استاى آنکه در طريق معادىعيد غدير زاد معاد استاى دوستان، جهان کهن رااين داستان هنوز به ياد استامرى که برملا شود امروزشرط نماز و حج و جهاد استتنها على است آنکه پس از منمانند من ولى و عماد استاسلام بى‏ولايت مولىشمعى نهاده در ره باد است

عبدالعلي نگارنده