دريا در غدير


شب رفت و صبح ديد كه فرداستپلكي زد و ز خواب به پا خاستاز شرق آبهاي كف آلودخورشيد بر دميده و پيداستبا اين پرنده هاي خوش آوازساحل ز بانگ و هلهله غوغاستانگار دوش، دختر خورشيداين دختري كه اين همه زيباست؛تن شسته در طراوت درياكاين گونه دلفريب و دل آراستزان ابرهاي خيس كه ساحلاز دركشان به نرمي ديباست؛در دوردست آبي دريايك لكه ابر گمشده پيداستگويي كه چشمهاي تر اودر كام صبح، گرم تماشاستاين نرم موجهاي پياپيگيسوي حلقه حلقه درياستدريا ـ كه مثل خاطره دور است ـدريا ـ كه مثل لحظه همين است ـاين حجم بي نهايت آبيتلفيقي از حقيقت و رؤياستاين پاك، اين كرامت سيالآميزه اي ز خشم و مداراستگاهي چو يك حماسه بشكوهگاهي چو يك تغزل شيواست؛مثل علي به لحظه پيكارمثل علي به نيمه شبهاستمردي كه روح نوح و خليل استروحي كه روح بخش مسيحاستروحي كه ناشناخته ماندهروحي كه تا هميشه معماستروحي كه چون درخت و شقايقنبض بلوغ جنگل و صحراستدر دوردست شب، شب كوفهاين ناله هاي كيست كه برپاست؟انگار آن عبادت معصومدر غربت نخليه به نجواستاين شب، شب ملائكه و روحيا رازگونه ليله اسراست؟آن نور در حصار نگنجيدپرواز كرد هر طرفي خواستفرياد آن عدالت مظلومدر كوچه سار خاطره برجاستخود روح سبز باغ گواه است:آن سرو استقامت تنهاستاو بر ستيغ قاف شجاعتهمواره در تجرد عنقاستدر جستجوي آن ابديتموساي شوق، راهي سيناستوقتي كه شب به وسعت يلداستخورشيد گرم ياد تو با ماستاي چشمه سار! مزرعه ها راياد هماره سبز تو سقاستبرخيز ـ اي نماز مجسم! ـبرمأذنه، بلال در آواستدر سردسير فاصله، محرابآغوش گرمجوش تمناستبي تو هنوز كعبه حرمتبا جامه سيه به معزاستبي تو مدينه ساكت و خاموشبي تو هواي كوفه غم افزاستبي تو هواي ابري چشممعمري براي گريه مهياستوقتي تو در ميانه نباشيشادي چو عمر صاعقه كوتاستبي تو گسسته، دفتر مانيبي تو شكسته، چنگ نكيساستبي تو پگاه خاطره تاريكبا تو نگاه پنجره بيناستبي تو صداي آب، غم آلودبا تو نواي ناي، طرب زاستـ اي آن كه آفتاب تريني! ـبا تو چه وحشتيم ز سرماستروح تو چون قصيده بلند استديگر چه جاي وصف تو ما راست؟

سهيل محمودي