بزم سرور


خم غدير و ساقي و صهباي احمد است بزم سرور و عيد احبّاي احمد است

شور عظيم تاجگذاريّ مرتضي است روز ظهور آيت کبراي احمد است

فرمان رسيده از طرف ذات کبريا بعد از نبي، علي است که همتاي احمد است

يعني يکي است امر نبي و وصيِ او احکام مرتضي همه فتواي احمد است

دهها هزار زاير حق کرده ازدحام مرآت حق نما قد و بالاي احمد است

صحراست پر خروش و گدازنده آفتاب يا رب مگر قيامت دنياي احمد است

«طاها» به روي منبر و حيدر کنار اوست امروز يک نمونه ز فرداي احمد است

معراج مرتضي است که همدوش مصطفي است دست علي به دست تواناي احمد است

حال عبادت است «حسان» در نشاط ما فرمان اين سرور به امضاي احمد است

حبيب الله چايچيان