خوش‎ترين ايام


از غدير خم نداي روح‎پرور بشنويد نغمه «من کنت مولي» از پيمبر بشنويد

گرچه در روز الست اين نغمه را بشنيده‎اند گوش جان بايد گشودن تا مکرر بشنويد

روي گل‎فرش زمين اين آسماني نغمه را از لب لعل نبي از قول داور بشنويد

از جهاز اشتران چون منبري آراستند حکم يزدان را به خلق از عرش منبر بشنويد

رو سوي امت نمود آن مصطفاي کردگار کاي جماعت جمله از مولا و چاکر بشنويد

در غدير خم شدم مامور از سوي خدا تا به حق، حق را رسانم بار ديگر بشنويد

مي‎کنم امروز حجت بر خداجويان تمام نشنويد امروز اگر، فرداي محشر بشنويد

من به هر نفسي که اولايم علي اولي بود رستگاريد، از دل و جان گفته‎ام گر بشنويد

همرهان کردند بيعت با علي در آن کوير ذکر بخٍ بخٍ اي مولي، مکرر بشنويد

شام عيد است و جلال اين خجسته عيد را از زبان اطهر فتاح خيبر بشنويد

شد سوال از او چه روزي خوش‎ترين روز تو بود پاسخش را با شعف اي اهل محضر بشنويد

گفت: روي دست پيغمبر به صحراي غدير بهترين روزم بُد، ار داريد باور بشنويد

باز پرسيدند از او از سختي ايام عمر مي‎زند گفتار او بر قلب نشتر بشنويد

گفت: آن روزي که سيلي بر رخ زهرا زدند رنج و اندوه من از ديوار و از در بشنويد

موسم عيد است «ثابت» وقت آن آمد که باز از غدير خم نداي روح‎پرور بشنويد

"قاسم استادي" (ثابت)