مولا علي


پيوند الفت با علي بستيم از جان يا علي

ره نيست از ما تا علي، ما با علي با ما علي

مولا علي مولا علي

سلطان شهر «لا فتي» مسند فروز «هل اتي»

بحر کرم، کان عطا، در ملک دين يکتا علي

مولا علي مولا علي

شمشير حق در دست او، جان‎هاي عاشق مست او

هستي طفيل هست او، دنيا علي، عقبا علي

مولا علي مولا علي

در جمله اقوام عرب، هم در حسب، هم در نسب

«من کنت مولي» اي عجب زيبد که را الا علي

مولا علي مولا علي

قول حقيقت را ندا، هم بر نداي حق صدا

عشقي است او را با خدا، عشقي است ما را با علي

مولا علي مولا علي

در عالم بالاست او، سرمايه دنياست او

دنيا و مافيهاست او، دنيا و مافيها علي

مولا علي مولا علي

آنجا که حق تنها شود، چون نور حق پيدا شود

حلّال مشکل‎ها شود تنها علي تنها علي

مولا علي مولا ع

حسين پژمان بختياري