گوهر فطرت


در دو عالم مگسل از دامان او دست ولا


چون نجات هر دو عالم شد ولاي مرتضي


سرور عالم ، ولي الله اعظم مرتضي


ساقي كوثر، اميرالمومنين سالار كل


هادي امت، امام حق، وصي مصطفي


گوهر فطرت، امين دين، ولي كردگار


تاج بخش شهرياران ، تاجدار ِ "انما " (3)


گوهر تاج "سلوني" (1)، ماه برج "لَوكُشِف"(2)


آنچنان كه كعبه از مولود او شد با صفا


حصن اسلام از دم شمشير او شد استوار


تا به دارالملك ايمان شد مكين آن پادشا


تا به اقليم ولايت زد قدم آن شهريار


دولت باطل سرآمد رايت حق شد به پا


كيش اهريمن نهان شد ، دين يزدان آشكار


روضه فردوس خواهي در حريم او بيا


دولت و اقبال جويي درثناي او طلب


ور سخا كانست دست او بود كان سخا


گر هنر بحر است ، طبع او بود بحر هنر


در بيابان كي شدي گمگشتگان را رهنما


گر نبودي نور پاكش رهنماي راه خضر


ور به دوزخ پا نهد دوزخ شود جنت سرا


گر زجنت پا كشد ، جنت بود دارالمِحَن


بنده او باش و آزاد از دو عالم چون "هما"


دامن او گير و ايمن باش از روز حساب


تيغ بدعت سوز اوباشد به هنگام غزا


دست گوهر بار او باشد به هنگام كرم


اين يكي ابري كه باشد برق او مرگ وبلا


آن يكي بحري كه باشد موج او لعل و گهر


بي نسيم لطف او فردوس را نبود صفا


بي فروغ مهر او افلاك را نبود مدار


آنكه باشد در دو عالم گمرهان را رهنما


كيست داني دادخواه خلق در روز حساب


رنج با مهرش بود گنج و عنا باشد غنا


با ثنايش از عنا و رنج كي دارم هراس


دستگير هر كجا افتاده اي از پا چو ما


اي زپا افتادگان را لطف عامت دستگير


هر دو عالم گوهر مدح ترا نبود بها


عرش اعظم طينت پاك ترا نبود قرينپي نوشتها:


1- اشاره است به كلام امام علي (ع) كه بارها فرمود:" سلوني قبل ان تفقدوني". " از من بپرسيد پيش از آنكه از ميان شما بروم و مرا از دست بدهيد. "


2- اشاره است به فرمايش حضرت علي عليه السلام كه فرمود:" لو كشف الغطاء ما ازددت يقيني ." يعني : اگر پرده برداشته شود چيزي به يقين من افزوده نمي گردد."


3- اشاره است به آيه شريفه اي كه در شأن علي عليه السلام نازل شده است:" انما وليكم الله و رسوله و الذين...( مائده /55).

هماي شيرازي