صف آراي جهان آفرينش


فلک امشب مگر ماهي دگر زاد


زماه خويش ماهي خوب تر زاد
غلط گفتم که خورشيد درخشان


که مه يابد زنورش زيب و فر زاد
شهنشاهي، بزرگي، نامداري


که شاهان بر رهش سايند سر زاد
صف آراي جهان آفرينش


درخشان گوهري والا گهر زاد

ز بعد قرن ها گيتي هنر کرد


که اين سان قهرماني باهنر زاد

پدرها بعد از اين هرگز نبينند


که ديگر مادري اين سان پسر زاد
فري بر مادر نيکو سرشتش


غزال ماده گويي شيرنر زاد
بشر بود و به خلق و خو خدا بود


خدا بود و به صورت چون بشر زاد

سيمين بهبهاني