شهريار ملك ايمان


شهريار ملک ايمان مرتضي است

معني آيات قرآن مرتضي است

نام او مشقي ز نام کردگار

بهترين برهان يزدان مرتضي است

صورت عيني قرآن مجيد

آگه از اسرار سبحان، مرتضي است

مصطفي را همچو هارون با کليم

يار در پيدا و پنهان مرتضي است

همسفر در ليلة المعراجِ عشق

همره ختم رسولان مرتضي است

پيشواي جمله احرّار جهان

مقتداي انس و هم جان مرتضي است

کشتي نوح است روح مرتضي

منجي موساي عمران مرتضي است

در صف هيجا به روز واقعه

فاتح و پيروز ميدان مرتضي است

آن که بر عدلش نمايند اعتراف

هم رفيقان هم رقيبان مرتضي است

مژدگاني مومنان را روز حشر

سدره و طوبي و ميزان مرتضي است

مصلحان را پيشواي بي بديل

در ره اصلاح انسان مرتضي است

بهر خوبان جهان در روز حشر

جنت و فردوس و رضوان مرتضي است

سالکان را مقتدا و رهنما

تا ابد در عشق و عرفان مرتضي است

منتهي الامال جمع مومنان

عروة الوثقاي ايمان مرتضي است

روز محشر در پيشگاه ذوالجلال

دستگير بي پناهان مرتضي است

در ره ابقاي دين مصطفي

شير حق در جنگ عدوان مرتضي است

عاشقان را پير و مولي و مراد

شب روان را ماه تابان، مرتضي است

در سپهر غيرت و آزادگي

تا ابد خورشيد رخشان مرتضي است

دکتر علي اوسط خانجاني