سردار اتقيا


كس را چه زور و زهره كه وصف على كند

جبار در مناقب او گفته هل اتى

زور آزماى قلعه خيبر كه بند او

در يكديگر شكست‏ببازوى لا فتى

مردى كه در مصاف، زره پيش بسته بود

تاپيش دشمنان نكند پشت‏بر غزا

شير خدا و صفدر ميدان و بحر جود

جان بخش در نماز و جهانسوز در دعا

ديباچه مرمت و ديوان معرفت

لشگركش فتوت و سردار اتقياء

فردا كه هر كسى به شفيعى زنند دست

مائيم و دست و دامن معصوم مرتضى

شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى