در ماده تاريخ گويد


دست بيعت داد با آل علي


شيخ حيدر کز کمال اعتقاد


خرم و دلشاد با آل علي


از جهان چون رفت بادا در جنان


گفت حشرش باد با آل علي


از خرد تاريخ او کردم سوال

محتشم