ولايتعهدي حيدر،لبخند فاطمه


از ولايتعهدى حيدر،خدا تاج شرف‏


بار ديگر بر سر زهراى اطهر مى‏زند


در حريم ناز و عصمت زين همايون افتخار


فاطمه لبخند بر سيماى شوهر مى‏زند


اين بشارت دوستان را جان ديگر مى‏دهد


دشمنان را اين خبر،بر قلب خنجر مى‏زند


سيد رضا مؤيد:سلام بر غدير،باب رحمت


باز تابيد از افق روز درخشان غدير


شد فضا سرشار عطر گل ز بستان غدير


موج زد درياى رحمت در بيابان غدير


چشمه‏هاى نور جارى شد ز دامان غدير
شد غدير خم تجليگاه انوار خداتا در آنجا جلوه‏گر شد نور مصباح الهدىآفرينش را بود بر سوى آن سامان نگاه‏


ما سوى الله منتظر تا چيست فرمان اله

ناگهان ختم رسل آن آفتاب دين پناه‏


برفراز دست مى‏گيرد على را همچو ماهتا شناساند به مردم آن ولى الله راوال من والاه خواند،عاد من عاداه رااى غدير خم كه هستى روز بيعت با امام‏


بر تو اى روز امامت از همه امت سلاماز تو محكم شد شريعت و ز تو نعمت شد تمام‏


ما بياد آن مبارك روز و آن زيبا پياماز ولاى مرتضى دل را چراغان مى‏كنيمبا على بار دگر تجديد پيمان مى‏كنيمخط سرخى كز غدير خم پيمبر باز كرد


باب رحمت را ز اول تا به آخر باز كردبر جهان ما سوى حق راه ديگر باز كرد


از بهشت آرزوها بر بشر در باز كرداز غدير خم كمال شرع پيغمبر شده استمهر اين فرمان بخون محسن و اصغر شده استاين خدائى روز،بر شير خدا تبريك باد


بر تمام انبيا و اوليا تبريك باديا امام العصر اين شادى تو را تبريك باد


چهارده قرن امامت بر شما تبريك بادسينه‏ها از داغ هجران داغدارت تا به كىچون«مؤيد»شيعيان در انتظارت تا به كى

سيد رضا مويد