هستي ما از خم غدير تو مست


قسم به جان تو اى عشق اى تمامى هست‏


كه هست هستى ما از خم غدير تو مستدر آن خجسته غدير تو ديد دشمن و دوست‏


كه آفتاب بود آفتاب بر سر دستفراز منبر يوم الغدير اين رمز است‏


كه سر ز جيب محمد،على برآوردهحديث لحمك لحمى بيان اين معناست‏


كه بر لسان مبارك پيمبر آورده

نظيرى نيشابورى