صحراي غدير زيارتگه دلها


آن روز كه با پرتو خورشيد ولايت‏


ره را به شب از چهار طرف بست محمدصحراى غدير است زيارتگه دلها


از شوق على داد دل از دست محمدتا جلوه حق را به تماشا بنشينند


بگرفت على را به سر دست محمد

محمد على صفرى(زرافشان)