باده تولا،شراب روحاني


اى نگار روحانى،خيز و پرده بالا زن‏


در سرادق لاهوت،كوس«لا»و«الا»زندر ترانه معنى،دم ز سر مولا زن‏


وانگه از غدير خم،باده تولا زنتا ز خود شوى بيرون،زين شراب روحانىدر خم غدير امروز،باده‏اى بجوش آمد


كز صفاى او روشن،جان باده نوش آمدو ان مبشر رحمت،باز در خروش آمد


كان صنم كه از عشاق،برده عقل و هوش آمدبا هيولى توحيد در لباس انسانىاوست كز خم لاهوت،نشأه صفا دارد


در خريطه تجريد،گوهر وفا دارددر جبين جان پاك،نور كبريا دارد


در تجلى ادراك جلوه خدا دارددر رخش بود روشن،رازهاى رحمانى

محمد تقى بهار