آفتاب روي زهرا در غدير


ماه صد آئينه دارد نيمه شبها در غدير


روزها مى‏گسترد خورشيد،خود را بر غدير
پيش چشم آسمان،پيشانى باز على‏


آفتاب روى زهرا در پس معجز غدير

يوسفعلى مير شكاك