آيت جان


اي علي، اي آيت جان، آمدي

آمدي، اي جان جانان، آمدي

ذات حق را جلوه گر چون آفتاب

دل فروز، از مشرق جان آمدي

كعبه از نور جمالت روشن است

كز حريم لطف يزدان آمدي

اي ز تو، آيين احمد در كمال

اي دليل راه انسان، آمدي

شهر بند عشق را، مفتاح راز

تا گشايي راز قرآن آمدي

خاتم دين خدا را پاسدار

اي به حشمت چون سليمان آمدي

تا بر افروزي چراغ معرفت

در طريق علم و عرفان آمدي

يار با مظلوم و، با ظالم به جنگ

رحمتِ اين، زحمتِ آن، آمدي

برفراز قله آزادگي

عالم آرا، مهر تابان آمدي

دردهاي دردمندان را به لطف

اي طبيب جان، به درمان آمدي

تا بسوزي پرده هاي شرك را

شعله آسا، گرم و سوزان آمدي

اي ولي حق زمين را از فروغ

چون فلك، اختر به دامان آمدي

آسمان احمدي را، همچو مهر

سركشيده از گريبان آمدي

دست حق، آمد برون از آستين

تا تو، اي بازوي ايمان آمدي

موج خيز مكتب توحيد را

همچو مرواريد غلطان آمدي

قبله جان محبان خدا

مرحبا، اي شير يزدان آمدي.

مشفق كاشاني