سلمه بن اكوعسلمه بن اکوعسلمه از اصحابي است که در بيعت «تحت الشجره» مجدداً با پيامبر خدا صلي الله عليه و آله بيعت کرد. کنيه وي «ابو مسلم يا ابو اياس يا ابو عامر» نقل شده است. او ابتدا در مدينه و سپس در «ربذه» سکنا گزيد. وي مردي شجاع، تيراندازي ماهر و فاضلي خيرخواه بود و جماعتي از مردم مدينه از او نقل حديث کرده اند. و پيامبر خدا صلي الله عليه و آله در حق وي فرمود: «خير رجالنا سلمة بن الاکوع؛ سلمة بن اکوع از بهترين مردان ماست.»

سلمه در هفت غزوه همراه رسول گرامي اسلام مجاهدت نمود. در غزوه «ذي قرد» پيامبر از او تمجيد و تجليل نمود. او در روز حديبيه با پيامبر خدا صلي الله عليه و آله تا پاي جان بيعت کرد. وي در مدينه به سال 64 يا 74 هجري در سن هشتاد سالگي درگذشت.[1] .

ابن حجر وي را فرزند «عمرو بن اکوع» به شمار آورده و مي نويسد: او در بيعت رضوان شاهد بود و از پيامبر و برخي اصحاب نقل حديث نموده است. وفات او در سن 80 سالگي به سال 64 يا 74 هجري بوده و او مردي شجاع و تيراندازي ماهر بوده است.[2] .

اين صحابي دلاور و با فضيلت به گفته شيخ طوسي از اصحاب اميرمؤمنان عليه السلام بوده است.[3] .  1. اسدالغابه، ج 2، ص 333.
  2. تهذيب التهذيب، ج 3، ص 437.
  3. رجال طوسي، ص 43، ش 13.