پوشيدن زره بي پشتپوشيدن زره بي پشت4776. عيون الأخبار:زره علي عليه السلام سينه داشت ، ولي پشت نداشت. در اين خصوص ، از وي پرسيده شد. فرمود:«اگر دشمنم به پشت من دست يافت ، مرا زنده نگذارَد!».[1] .

4777. شرح نهج البلاغة - درباره امام علي عليه السلام -:به وي گفته شد:زره تو سينه دارد ، ولي پشت ندارد و ما مي ترسيم که دشمن ، از پشت به تو حمله کند.

فرمود:«اگر [ امکان داشته باشد] که از پشتِ سر ، مورد هجوم واقع شوم ، نجات نمي خواهم».[2] .

4778. مناقب آل أبي طالب:روايت شده که زره علي عليه السلام پشت نداشت. در اين خصوص با وي صحبت شد. فرمود:«اگر [ کسي] به پشت سرم دست يافت ، نجات نمي خواهم».[3] .

4779. الأخبار الموفّقيات - به نقل از مصعب بن عبد اللَّه -:علي بن ابي طالب عليه السلام در جنگ ها بسيار هوشيار بود و نسبت به همگنانش حاضريُراق بود. هيچ کس نمي توانست بر وي غالب شود. زرهش سينه داشت و پشت نداشت. به وي گفته شد:آيا نمي ترسي که از پشت به تو حمله کنند؟

فرمود:«هرگاه به دشمنم امکان دادم که از پشت سر بر من دست يابد ، مرا بکُشد! اگر مرا نکشد ، خدا او را از زمين بردارد!».[4] .

4780. الجمل - به نقل از محمّد بن حنفيّه ، در داستان جمل -:و [ علي عليه السلام ] زره «بَتراء» را - که پس از پيامبرصلي الله عليه وآله جز آن روز نپوشيده بود - خواست ، در حالي که در بين کتف زره ، پارگي بود. اميرمؤمنان ، در حالي که بند کفشي در دست داشت ، آمد. ابن عبّاس گفت:با اين بند مي خواهي چه کار کني؟

فرمود:«با اين بند ، پارگي زره را از پشت به هم وصل کن».

ابن عبّاس گفت:در چنين روزي ، چنين زرهي مي پوشي؟

علي عليه السلام فرمود:«مگر چه عيبي دارد؟».

گفت:براي تو بيمناکم.

فرمود:«نترس از اين که کسي از پشت سرم حمله کند. به خدا سوگند - ابن عبّاس - ، هرگز در هيچ مبارزه اي پشت نکرده ام».[5] .  1. عيون الأخبار ، ابن قتيبه:131/1. نيز ، ر. ک:شرح الأخبار:34/112/1.
  2. شرح نهج البلاغة:221/280/20. نيز ، ر. ک:تاج العروس:765/15.
  3. مناقب آل أبي طالب:298/3 ، بحار الأنوار:58/42.
  4. الأخبار الموفّقيّات:194/343 ، المستطرف:221/1 ، نثر الدرّ:280/1.
  5. الجمل:355.