شما به دليل استفاده از کلمات غيرمجاز به عنوان کاربر خاطی شناخته شده اید
لذا نام کاربري و آي پي شما در ليست سياه قرار گرفته و در صورت تکرار
باتوجه به آی پی و زمان ثبت شده شما وبا استفاده از سرويس خدمات دهنده
اينترنت تان به شدت با شما برخورد خواهد شد